Företagsförsäkring

Senaste uppdatering: Lördag 20 maj 2023

Som företagare behöver du ett skydd om något skulle inträffa, precis likt du som privatperson behöver ha försäkringar som skyddar ditt hem och dig själv. En företagsförsäkring är en trygghet när oförutsedda händelser inträffar och du behöver ett ekonomiskt stöd. Oberoende av vilken slags verksamhet du bedriver är en företagsförsäkring viktig att ha, och den bör vara anpassad efter de specifika behov som finns i företaget. 

Det är att rekommendera att såväl aktiebolag som enskilda firmor har en företagsförsäkring. I ett aktiebolag går det att spara ett kapital på ett annat sätt så att du snabbare kan köpa nya inventarier eller göra nya investeringar om något skulle inträffa som kräver det, men det är ändå en onödig utgift som i många fall kunde täckas av en försäkring. Vad gäller enskilda firmor har de ofta ett mindre kapital, vilket innebär att du som företagare kommer drabbas hårt ekonomiskt om du exempelvis förlorar företagets utrustning i en brand och inte har en försäkring som täcker förlusterna.

Hur fungerar en företagsförsäkring?

En försäkring för företag fungerar i princip på samma sätt som en försäkring för privatpersoner. Du som företagare försäkrar dig, eventuella medarbetare och företaget mot ett antal olika händelser. Du kan ofta själv bestämma vad som ska ingå i försäkringen vilket gör att den kan anpassas efter verksamheten, tillgångar och anläggningar. Eftersom en företagsförsäkring, precis som vilken annan försäkring som helst, behöver skräddarsys är det bra om du tar dig tid att både kartlägga försäkringsbehoven och jämföra företagsförsäkringar med varandra innan du väljer vilken du ska teckna.

Vanliga företagsförsäkringar

Det finns en hel del olika slags företagsförsäkringar som täcker olika delar av verksamheten. Här är några av de vanligaste försäkringsformerna. 

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring för företag är ett skydd som ska hjälpa att täcka upp för kostnader som uppstår till följd av oväntade händelser. Det kan till exempel handla om stölder, inbrott, bränder eller översvämningar som har förstört inventarier, verktyg eller övriga ägodelar som tillhör företaget. Om du vill teckna en egendomsförsäkring behöver du jämföra villkoren mellan olika försäkringsbolag så att du vet vilken slags egendom som omfattas av skyddet, samt kontrollera vilka typer av händelser som räknas som oförutsedda och som ger ditt företag rätt till ekonomisk ersättning.

Avbrottsförsäkring

Om du har en producerande verksamhet är det här en bra försäkring. Kanske är verksamheten beroende av ett antal maskiner för att företaget ska kunna fortgå, och om de av någon anledning blir stillastående så att det påverkar produktionen drabbas företaget av ett avbrott i verksamheten som kan bli kostsamt. En avbrottsförsäkring för företag ger ibland, utöver ersättning för den direkta skadan, även en kompensation för det inkomstbortfall som företaget drabbats av till följd av händelsen. Försäkringen kan i vissa fall även täcka upp för sådana avbrott som är enklare att hantera, som att du spiller kaffe över datorn eller att frisörsaxarna går sönder och hindrar dig från att arbeta som planerat. 

Ansvarsförsäkring

Om det på grund av företagets verksamhet på något sätt uppstår en skada på någon annans egendom, eller om det uppstår en personskada på en tredje part kan en ansvarsförsäkring täcka skadeståndsbeloppet som företaget tvingas betala. För att en ansvarsförsäkring ska gälla får det inte finnas ett uppsåt till det som inträffat, det behöver med andra ord vara en olyckshändelse. Händelsen får inte heller ha inträffat till följd av en allvarlig oaktsamhet, men om ni som företag har vidtagit alla tänkbara försiktighetsåtgärder och olyckan ändå är framme hjälper en ansvarsförsäkring för företag er att ersätta de som blivit drabbade.

Rättsskyddsförsäkring

Ibland händer det att tvister uppstår. För ett företag kan det handla om tvister med leverantörer, kunder eller med någon annan part. Vid en tvist behöver man experthjälp från jurister som känner till lagstiftningen och som antingen kan medla eller finnas med under en rättsprocess. En rättsskyddsförsäkring finns till för att företagare ska få den hjälp som behövs vid eventuella tvistemål utan att behöva betala advokaternas eller juristernas arvode ur egen ficka. Försäkringen blir således ett skydd för dig som företagare så att du har en trygghet om att du kan driva en tvist vidare, exempelvis om en kund inte betalar dina fakturor, utan att riskera att behöva stå för dyra merkostnader.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Om du är egenföretagare är det här en mycket viktig försäkring. Som företagare täcks du nämligen inte på samma sätt av det klassiska försäkringsskyddet som en anställd gör. Om du blir sjuk och det påverkar din arbetsförmåga så kan både du och företaget bli ekonomiskt lidande om du inte har en försäkring. En olycksfallsförsäkring täcker även eventuella plötsliga sjukvårdskostnader som uppstår ifall du är med om en olycka på jobbet.

Skräddarsy en företagsförsäkring

Vad gäller företagsförsäkringar så har de flesta försäkringsbolag olika paket som omfattar de försäkringar vi har gått igenom ovan. Du kan även välja att lägga till eller ta bort delar ur försäkringspaketen om du anser att de är nödvändiga eller inte relevanta för den verksamhet du bedriver, men generellt sett brukar man säga att de olika försäkringarna finns av en orsak. Att ha en bra försäkring är viktigt för dig som företagare, men du behöver också jämföra företagsförsäkringar med varandra, kartlägga vilka behov det finns inom verksamheten och sedan välja var du vill teckna försäkring. Stirra dig inte bara blind på priset utan var noga med att läsa villkoren för att få det skydd företaget behöver.

En riskanalys hjälper dig välja företagsförsäkring

Innan du tecknar en företagsförsäkring är det bra att göra en riskanalys. Du kan antingen göra den själv eller tillsammans med dina medarbetare. En modell som går att använda för att göra en riskanalys är tvåfältsmodellen. Den går ut på att ni först brainstormar kring olika olyckor och händelser som skulle kunna inträffa i företaget. När ni har en lista på olika händelser gör ni sedan en sannolikhetsbedömning där ni uppskattar hur troligt det är att något sådant skulle inträffa på en skala från 1–5. Följande steg är att ni prissätter riskerna genom att gradera hur pass ekonomiskt skadligt det kommer vara om ni råkar ut för händelserna. Även här använder ni skalan 1–5 och tar därefter siffrorna ni kommit fram till och multiplicerar dem med den siffra ni angav för hur sannolikt det är att just den händelsen kommer inträffa. På det här sättet kan ni enkelt räkna ut om det är en risk ni behöver försäkra er för.

Exempelvis är det mindre troligt att en jordbävning skulle inträffa, och en sådan händelse får därför sannolikheten ett. Men, om en jordbävning skulle inträffa kommer kostnaderna för att reparera skador vara höga, alltså en femma. Sannolikheten multiplicerat med kostnaden för den här händelsen blir därför fem.

Ju högre tal ni får fram när ni använder den här modellen, desto mer behöver ni överväga om ni ska försäkra er mot risken. Det finns inga tydliga riktllinjer för vilket tal man ska komma fram till för att en försäkring ska vara nödvändig, men om siffran ligger runt eller över åtta är det bra att överväga en företagsförsäkring som innehåller ett skydd för händelsen.

Kostnader förknippade med företagsförsäkringar

Visst är priset viktigt när du ska teckna en företagsförsäkring, men prislappen är inte det enda du ska titta på. Om någonting skulle hända kommer du antagligen behöva betala en självrisk, och hur stort det beloppet är skiljer sig mellan olika försäkringsbolag och olika företagsförsäkringar. I vissa fall kan du även sänka självriskerna genom att köpa tilläggstjänster för detta. Du ska alltså inte enbart titta på vad den månatliga kostnaden är för en företagsförsäkring, utan också se på hur du drabbas om olyckan skulle vara framme och du behöver stå för självrisken.

Förhandla alltid om priset för en företagsförsäkring

Försäkringsbolag tenderar att uppskatta trogna kunder som inte bråkar för mycket. Om du har en verksamhet som behöver flera typer av försäkringsskydd eller om du har en enskild firma och även vill ha privata försäkringar går det ofta att förhandla om priset tillsammans med en handläggare på försäkringsbolaget. Om du dessutom kan visa upp att företaget har en fläckfri bakgrund och inte tidigare behövt använda försäkringsskyddet har du ett ännu bättre utgångsläge för att få ner priset för försäkringen. 

För att du ska kunna förhandla om priset behöver du ta kontakt med försäkringsbolaget så att du får prata med en av deras medarbetare och förklara dina behov och förutsättningar. Det går också att teckna försäkringar direkt på internet, men det gör att du inte i efterhand kan begära ett lägre pris. Istället kan du få ta del av rabatter och erbjudanden som bara ges online.

Läs det finstilta

Som med vilket avtal som helst behöver du läsa det finstilta innan du lägger din signatur på pappret. Läs alla villkor flera gånger så att du med säkerhet vet vad avtalet innebär för dig, vilket skydd du får och även vilka slags händelser som inte omfattas av försäkringen. Företräder du Aett större bolag och ni behöver en företagsförsäkring kan det vara bra att låta en jurist titta på pappren eftersom det ofta handlar om stora försäkringsbelopp och krångliga villkor om någonting skulle inträffa.

Något som är viktigt att tänka på är att det i de allra flesta försäkringsvillkor framgår att företaget måste ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder som går för att minska risken för skadan. Om du som privatperson exempelvis blir av med din cykel för att du ställt den utanför affären utan att ha låst den får du sällan någon ersättning för cykeln, och det samma gäller för företagsförsäkringar. Har du en verksamhet som har stora mängder stöldbegärlig utrustning kan du räkna med att få betala en högre premie för företagsförsäkringen, men du kan också installera larm, teckna avtal med ett vaktbolag och ha rejäla säkerhetsdörrar och låssystem som visar att du agerar ansvarsfullt. Sådant kan i sin tur göra att premien för företagsförsäkringen sänks.

Nätverksorganisationer kan sänka priset

Det finns mängder av olika bransch- och företagarorganisationer i Sverige. Om ditt företag är med i någon av dem kan du kontrollera om organisationen har något avtal med ett försäkringsbolag. Det är vanligt att man sluter sådana avtal och de tenderar att ge medlemsföretagen ett bättre pris på företagsförsäkringar.

Diskutera försäkringar med andra företagare

Sist, men inte minst – ta vara på dina kontakter i branschen! De sitter kanske på kunskap om företagsförsäkringar och försäkringsbolag som du inte har och kan ge tips och råd kring vart du ska vända dig och vilka bolag som ger de bästa försäkringarna. Genom att prata med andra kan du vara säker på att inte bara hitta den billigaste företagsförsäkringen utan även den som är allra bäst.

Frågor och svar om företagsförsäkringar

Går det att få ner priset på en företagsförsäkring?

Ja, bland annat genom att vidta olika åtgärder som visar för försäkringsbolaget att ni har gjort vad ni kan för att minska riskerna för att något ska inträffa. Om ni har skadefria år kan ni även visa försäkringsbolaget dokumentation på detta så att de uppfattar företaget som seriöst. 

Kan jag försäkra firmabilar genom företaget?

Många försäkringsbolag erbjuder bilförsäkringar till företag. Ett krav för att du ska kunna försäkra bilar genom företaget är att de är skrivna på företaget och inte på dig som privatperson.