Olycksfallsförsäkring

Senaste uppdateringen: 20 maj 2023

En olycka kan drabba vem som helst oberoende av hur försiktig man är. Med en olycksfallsförsäkring får du ersättning om du skadas på grund av en oförutsedd händelse och behöver uppsöka läkarvård. Olycksfallsförsäkringen är tacksam att ha eftersom kostnaderna som uppstår i samband med att en oväntad kroppsskada inträffar snabbt kan skjuta i höjden.

Händelser en olycksfallsförsäkring omfattar

För att din olycksfallsförsäkring ska gälla och ge dig rätt att få ersättning utbetalad från försäkringsbolaget måste skadan vara plötslig och oförutsägbar. I försäkringsvillkoren som du hittar på respektive försäkringsbolags hemsida står det oftast klart och tydligt vilka slags skador som omfattas och vilka som inte gör det. Som försäkringstagare måste du kunna styrka när skadan har inträffat, exempelvis genom att skicka in kvitton från akutmottagningen. Du kan inte få ersättning för en olycka som har inträffat innan du tecknade försäkringen, även fast du fortfarande denna dag har men från händelsen.

Innan du tecknar en försäkring ska du jämföra olycksfallsförsäkringar med varandra för att hitta en som ger det bredaste skyddet. Det går alltså inte att fastslå ett antal skador och händelser som alltid omfattas, men det är vanligt att följande händelser brukar stå med som godkända skador i försäkringsvillkoren:

  • En fästing biter dig och du får Borrelia eller TBE
  • Du vistas i solen och får solsting
  • Du stiger snett och stukar foten eller vrider knät ur led
  • Du får en hjärtinfarkt och inte har några underliggande sjukdomar
  • Du får en hjärnblödning och inte har några underliggande sjukdomar
  • Du faller och bryter ett ben i kroppen
  • Du förlorar hörseln plötsligt och utan förklaring

Det här är enbart ett axplock av händelser som kan omfattas av försäkringen. Kontrollera med de försäkringsbolag du är intresserad av vilka slags skador som omfattas i deras olycksfallsförsäkring.

Skador som vanligtvis inte är olycksfall

För att förtydliga hur en olycksfallsförsäkring fungerar kan det bli lättare att förstå vilka slags skador försäkringen normalt sett inte omfattar. Du får exempelvis ingen ersättning för kroppsskador orsakade av ensidiga rörelser eller förslitningar. Du får inte heller ersättning om du skadas efter en rehabilitering eller medicinsk behandling ifall den ursprungliga olyckan inte var ett olycksfall. Ifall läkaren du träffar kan konstatera att skadan inte beror på en olycka utan på en underliggande sjukdom får du inte heller någon ersättning.

Kostnader och ersättningar en olycksfallsförsäkring täcker

Som försäkringstagare kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag för flera olika kostnader. Du behöver inte nödvändigtvis ha lagt ut pengar själv för att ha rätt att få ersättning. Återigen kan försäkringsbolagen ha olika villkor men det vanligaste är att du kan få ersättning för de faktiska utgifter du har för att uppsöka sjukvård och för att få rehabilitering när den behövs. Du får även ersättning för att uppsöka tandläkare om du har skadat din mun eller käke. 

Om den skada du drabbats av är bestående kallas det för medicinsk invaliditet. Det betyder att din fysiska funktionsförmåga kommer vara kroniskt nedsatt till följd av det olycksfall du varit med om. Får du en medicinsk invaliditet kan försäkringsbolagen antingen betala ut ett engångsbelopp eller en månatlig summa som ersättning för skadan. Du behöver alltså inte ha gjort utlägg med de belopp du senare får ersättning för. 

Likaväl kan ett olycksfall i vissa tråkiga situationer resultera i en ekonomisk invaliditet, ifall din arbetsförmåga blir så nedsatt att din framtida inkomst inte kommer se likadan ut på grund av att du har skadats. Även det är något du kan få ersättning för. Vidare betalar många olycksfallsförsäkringar också ut ersättning om du får fula ärr, och om du eller någon annan försäkringstagare avlider till följd av olyckan. I det sistnämnda fallet är det försäkringens förmånstagare som får utbetalningen. Det brukar vara en sambo, partner eller annan familjemedlem.

Vistelseort för den försäkrade när olyckan inträffar

Var du är när olyckan inträffar har en inverkan på hur försäkringens giltighet ser ut. Om du vistas inom Sveriges gränser är försäkringen nästan alltid i kraft, men om du reser utomlands kan det finnas andra regler. Vissa försäkringsbolag ersätter exempelvis inte tandskador eller rehabiliteringskostnader om du har skadat dig när du är utomlands. Vet du med dig att du reser mycket och ofta vistas utanför Sveriges gränser behöver du därför ta reda på vad som gäller för den olycksfallsförsäkring du tittar på.

Du kanske får betala en lite större premie om du vill vara skyddad oberoende av var i världen du befinner dig, men om något skulle inträffa kan det ofta vara värt de extra slantarna.

Kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring innebär en ekonomisk trygghet om du är med om något plötsligt, men om du drabbas av en sjukdom som inte anses vara en olycka ger den ingen ersättning. Därför är det många som väljer att kombinera olycksfallsförsäkringen med en sjukförsäkring. Om du har en kombinerad försäkring har du också rätt att få ekonomisk ersättning om du blir sjukskriven en längre period och därmed förlorar inkomst. Du kan också få engångsbelopp utbetalda om du blir diagnostiserad med vissa sjukdomar och ersättning för vårdkostnader.

Olycksfalls- och sjukförsäkringar är normalt anpassade för vuxna. Har du barn som du vill försäkra finns det istället särskilda barnförsäkringar. De brukar gälla antingen tills barnet blir myndigt eller tills de är runt 25 år.

Olycksfallsförsäkring genom fackförbund, jobb eller förening

En del företag, idrottsklubbar eller fackförbund försäkrar sina medlemmar och anställda mot olyckor. Om du vet att du har en olycksfallsförsäkring genom någon förening eller genom ditt jobb behöver du kontrollera så att den även gäller på din fritid och inte bara när du deltar i en aktivitet eller arbetar. Om den olycksfallsförsäkring du har genom dem inte täcker det du gör på fritiden har du inte heller något skydd ifall något inträffar i din vardag. Tänk också på att ditt skydd försvinner om du blir av med jobbet, byter idrottsklubb eller går ur fackföreningen. 

Studenter är oftast försäkrade av sitt lärosäte när de är i skolan. En sådan olycksfallsförsäkring omfattar även resor till och från skolan, men den är däremot inte giltig under elevernas fritid. Som studerande behöver man alltså själv se till att man har en försäkring som täcker kostnader för skador som uppstår utanför skolvärlden.

Priset för en olycksfallsförsäkring

När du ska köpa en olycksfallsförsäkring får du oftast själv välja vilka de högsta ersättningsbeloppen som ska kunna betalas ut är. Ju högre maximala ersättningsbelopp du väljer att ha desto högre premie betalar du också. Kombinerar du en sjukdomsförsäkring med en olycksfallsförsäkring får du vanligen även fylla i en hälsodeklaration. Om du har eller har haft vissa sjukdomar kan premien antingen komma att höjas eller också blir du nekad en försäkring. Oberoende av vilken försäkring du vill ha så tänk på att inte enbart jämföra priserna utan också innehållet i försäkringsskyddet.

Att begära ersättning från försäkringsbolaget

För att få ut ersättning från din olycksfallsförsäkring behöver du först och främst anmäla skadan till försäkringsbolaget. Har du flera olycksfallsförsäkringar måste du göra en anmälan till alla bolag separat. Du kan anmäla skador och olyckor inom tio år efter att de inträffade. Det gäller dock enbart för skador som uppstått efter den 1 januari 2015. För skador som inträffat tidigare än det måste skadan ha anmälts inom tre år från olyckstillfället. 

Om du har flera olycksfallsförsäkringar kan du få ersättning från flera försäkringsbolag ifall du har dubbla försäkringsskydd. Tänk på att de utgifter du har haft exempelvis för läkarvård enbart kan ersättas en gång. Får du däremot missprydande ärr eller blir medicinskt invalid kan du få ersättning från flera försäkringsbolag.

Vid ekonomisk eller medicinsk invaliditet kan försäkringsbolagen göra olika bedömningar kring hur nedsatt dina förmågor är. Om ett försäkringsbolag gör en lägre bedömning än ett annat och erbjuder en lägre ersättning kan du förhandla med dem för att se om de kan ändra beslutet de tagit så att du får en högre ersättning. Vill du själv göra en bedömning av hur mycket ersättning du kan få för en viss invaliditet kan du vända dig till Trafikskadenämnden för att hitta tabeller över olika skador. Det är ändå upp till försäkringsbolaget att bedöma hur stor invaliditet du har och vilken ersättningen blir.

Vanliga frågor om olycksfallsförsäkring

Jag har en hemförsäkring, ingår olycksfallsförsäkring i den?

Nej. Du behöver teckna en separat olycksfallsförsäkring även fast du har en hemförsäkring.

Kan jag teckna en olycksfallsförsäkring för mitt husdjur?
Ja, på en del försäkringsbolag kan du köpa olycksfallsförsäkring för ditt husdjur. Det är då en separat försäkring och har inte samma villkor som en olycksfallsförsäkring för människor.

Vart vänder jag mig om jag inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning?

Om du av någon anledning inte är nöjd med den bedömning försäkringsbolaget har gjort och den ersättning de erbjuder kan du börja med att kontakta din handläggare för att överklaga beslutet. Det gör du genom att begära en omprövan. Om försäkringsbolaget prövar ditt ärende igen men du ändå inte är nöjd kan du antingen ta kontakt med Allmänna Reklamationsnämnden, Trafikskadenämnden, Personförsäkringsnämnden eller Ansvarsförsäkringens personskadenämnd.