Trafikförsäkring

Senaste uppdateringen: 20 maj 2023

En trafikförsäkring skiljer från andra försäkringar såtillvida att den inte är frivillig. Har du ett motorfordon som inte är avställt måste det, enligt svensk lag, finnas en trafikförsäkring för det fordonet. Som motordrivna fordon räknas: personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, mopeder, traktorer, 4×4 och ATV, snöskoter, avancerade åkgräsklippare och truckar. Fordon som enbart framförs inom inhägnader är ett undantag och behöver ingen trafikförsäkring.

Det är den som äger fordonet som ska teckna trafikförsäkringen så länge ägaren inte är omyndig, då det istället är vårdnadshavaren som ska teckna trafikförsäkringen.

Vad täcker trafikförsäkringen?

Din trafikförsäkring skyddar den som drabbas av en skada som du orsakar medan du framför ditt fordon. Det kan handla om såväl materiella skador som personskador. Om du eller din bil skadas får du ersättning tack vare att den som orsakat skadan har en trafikförsäkring. Du får även ersättning om någon exempelvis backar in i din carport eller kör in i din cykel. En trafikförsäkring täcker dock inte de skador du drabbas av, om du varit oaktsam i trafiken. För att få ersättning i det läget behöver du ett starkare försäkringsskydd i form av en bilförsäkring. För att sammanfatta hur trafikförsäkringar fungerar kan man säga att din trafikförsäkring skyddar andra och att andras trafikförsäkring skyddar dig. 

Särskilda regler gäller vid parkeringsskador. Om ditt fordon skadas medan det står parkerat kan du vara berättigad till ersättning om du kan visa att det är ett annat motordrivet fordon som orsakat skadan och att incidenten inträffat i Sverige.

Det är inte alltid det går att fastställa vems fel det var och vems trafikförsäkring som ska gälla. Ibland kan det råda delade meningar om saken och ibland har båda parterna bidragit till olyckan. Det kan leda till svåra bedömningssituationer. Om det är två försäkringsbolag inblandade kan det leda till att båda parter får betala hälften av den andres skador.

Trafikförsäkringen har en viktig funktion

I länder som inte har ett system med trafikförsäkringar motsvarande den svenska kan det istället bli så att den som orsakat skadan får ett stort skadeståndskrav. Kanske så stort att det inte finns någon rimlig möjlighet att betala. I Sverige är det alltså försäkringsbolaget som står för kostnaderna via din trafikförsäkring. Den som till exempel blivit påkörd behöver inte vänta ut en rättsprocess för att få sin ersättning utan det går i regel väldigt snabbt. Att systemet fungerar beror på att de flesta aldrig behöver ta emot någon ersättning i samband med trafikskador.

Avställning är enda sättet att slippa trafikförsäkring

Det räcker inte med att din bil är trasig, belagd med körförbud eller beslagtagen av polisen för att du ska slippa betala trafikförsäkringen. Du måste ha ställt av fordonet för att slippa utgiften och så fort du börjar köra det igen ska trafikförsäkringen betalas. Avställning är en aktiv handling som innebär att du anmäler hos Transportstyrelsen att du inte kör fordonet. Du kan också sälja bilen och säga upp din trafikförsäkring av den anledningen.

Så länge gäller trafikförsäkringen

En trafikförsäkring är ett avtal som i regel gäller i ett år varefter den lätt kan förnyas eller sägas upp. När du tecknar en trafikförsäkring online har du alltid 14 dagars ångerrätt. Det gäller för övrigt alla distansavtal du går in i över internet.

Trafikförsäkringsföreningen betalar ut ersättning

Om man blir påkörd av en bil som inte är försäkrad, vad händer då? Det är Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som betalar ut din ersättning om du får en skada som orsakats av en bil som inte varit försäkrad. Trafikförsäkringsföreningen är ett samarbete mellan de försäkringsbolag som utfärdar trafikförsäkringar. Trafikförsäkringsföreningen har funnits sedan 1929, ända sedan det blev obligatoriskt med en trafikförsäkring i Sverige.Trafikförsäkringsföreningen är alltså sammankopplad med trafikförsäkringssystemet och lyder under Finansinspektionen. 

Även om det är lag på att ha trafikförsäkring finns det omkring 50 000 oförsäkrade motorfordon i Sverige. Trafikförsäkringsföreningen betalar inte bara ut ersättning om en oregistrerad svensk bil orsakar en skada utan de står också för ersättning om en bil registrerad i ett annat land orsakar en skada. 

Hur finansieras då detta? Det sker genom en straffavgift som avkrävs alla som har ett oförsäkrat motorfordon. Om ett fordon inte är försäkrat kommer det snabbt till Trafikförsäkringsföreningens kännedom och straffavgiften är betydligt högre än avgiften för trafikförsäkringen. Den kallas för trafikförsäkringsavgift. Avgiften är extra hög under de första 90 dagarna du kör oförsäkrad. Anledningen till att det är fråga om en kännbar avgift är att det aldrig ska kunna löna sig att köra med en bil utan trafikförsäkring.

Trafikförsäkringsföreningen har även andra uppgifter och arbetar exempelvis för att minska andelen oförsäkrade fordon i Sverige. De representerar också Sverige i internationella trafikförsäkringsorgan.

Trafikförsäkringsföreningen handlägger också smitningsärenden. Alltså när en skada orsakas av en förare som sedan smiter från platsen. Smitning är ett allvarligt brott och du bör göra en polisanmälan om du råkar ut för det.

Olika trafikförsäkringar kostar olika mycket

En vanlig trafikförsäkring kostar omkring 200 kronor i månaden. Det är dock ett flertal faktorer som påverkar vad just du får betala. Det går därför inte att ge ett tydligt svar på vad en trafikförsäkring kostar innan du själv begärt in anbud från ett eller flera försäkringsbolag. Priset sätts alltså individuellt.

Här är en lista med faktorer som påverkar priset:

 • Vad du har för bil – en ny bil med ett högt värde kostar mer att försäkra än en äldre och enklare bil.
 • Hur hög självrisk du är beredd att acceptera, med lägre självrisk ökar månadspremien men du kan också välja en trafikförsäkring med hög självrisk för att få en så låg månadspremie som möjligt.
 • Vilket försäkringsbolag du valt – skillnaderna kan vara ganska stora då bolagen värderar de olika faktorerna i den här listan på olika sätt.
 • Var du bor – det är stor skillnad i pris mellan olika län, dyrast är det att teckna Trafikförsäkring i Stockholm eftersom det helt enkelt är fler försäkringsärenden där än i glesbygd, där försäkringarna är billigare.
 • Hur du förvarar bilen, parkerar du den i ett stöldskyddat garage blir trafikförsäkringen billigare än om du låter bilen stå ute.
 • Din ålder – är du under 24 år kostar en trafikförsäkring mer hos de flesta försäkringsbolag eftersom oerfarna förare rent statistiskt orsakar fler olyckor.

Få rabatt på trafikförsäkringen

Många försäkringsbolag erbjuder flera olika försäkringar och om du väljer att teckna flera av dem på samma ställe brukar du kunna få en ordentlig rabatt. Du kan också få ner priset på en trafikförsäkring genom att teckna den online eller genom tillfälliga erbjudanden. Om du vill få ett bra pris är det viktigaste av allt att jämföra flera trafikförsäkringar.

Trafikförsäkringen gäller i många länder

Har du en svensk trafikförsäkring så gäller den inte bara i Sverige utan i närmare 50 länder i och omkring Europa. För att visa att du har en trafikförsäkring kan du bli ombedd att visa upp det så kallade gröna kortet. Det är en handling som du kan få skickad till dig av ditt försäkringsbolag. I många länder räcker det dock med att du har en bil med ett svenskt registreringsnummer. Om din bil blir skadad under vistelse utomlands kan du kontakta den myndighet i landet i fråga som handlägger denna typ av ärenden. I Sverige är det Trafikförsäkringsföreningen som gör detta. Ett alternativ till att kontakta en myndighet i ett främmande land är att du istället vänder dig till ditt eget försäkringsbolag i Sverige när du har kommit hem.

Hur bra klarar man sig med enbart trafikförsäkring?

I Sverige är det relativt ovanligt med bilar som enbart har en trafikförsäkring. De flesta som har en bil i trafik väljer att utöka trafikförsäkringen med anting en hel- eller en halvförsäkring. Då får du ut ersättning på försäkringen även om uppkomna skador skulle vara orsakade av dig. Ett starkare försäkringsskydd kan kosta några hundra kronor mer i månaden men det brukar vara värt det när olyckan väl är framme. En kvaddad bil av nyare årsmodell kan innebära att man lider stor ekonomisk skada.

Det finns dock ett antal situationer där det kan vara ett bättre alternativ att enbart ha en trafikförsäkring. Om det finns flera bilar i ett hushåll, eller om en bil bara körs sporadiskt av någon annan anledning, tycker många att det är värt risken att enbart ha en trafikförsäkring. Det är en kostnadsfråga helt enkelt.

Man ska också vara medveten om att det inte är gratis att reparera en bil bara för man har en lite dyrare försäkring. Ibland kan självrisken vara så hög att den överstiger bilens värde. Om du kör en så gammal bil finns det ingen större poäng med att ha mer än en trafikförsäkring, om du inte kan hitta en försäkring med riktigt låg självrisk. Men det är en ganska extrem och ovanlig situation. En stor majoritet av alla bilförare i Sverige har glädje av att förstärka det skydd som en enkel trafikförsäkring ger.

Hur bör man komplettera sin trafikförsäkring?

Om du vill ha möjligheter att få ersättning för skador på din egen bil som du själv har orsakat så räcker inte din trafikförsäkring utan den måste kompletteras. Vad dessa bilförsäkringar kallas av olika försäkringsbolag kan variera lite men beteckningarna hel- och halvförsäkring är standard inom branschen.

Med en halvförsäkring kan du få ersättning för:

 • Stöld av bilen samt skador på den som uppstått i samband med stöldförsök
 • Assistans, om du till exempel behöver en bärgningsbil på grund av en bilolycka
 • Bilbrand
 • Rättsskydd om du hamnar i en rättstvist
 • Maskinskada, alltså skador på elektronik, växellåda eller motor

Med en helförsäkring får du allt detta samt ersättning vid yttre olyckshändelser, som krock med djur och skador på karossen. Med tilläggsförsäkringar kan få ett ännu starkare skydd.

Sammanfattning

En trafikförsäkring är det minsta skyddet du kan ha när du försäkrar en bil. Trafikförsäkringen är obligatorisk och det utgår en straffavgift för varje dag du kör med en bil som saknar trafikförsäkring. En trafikförsäkring täcker skador på dig och din bil som orsakas av en annan förare. Om någon kör på annan egendom än en bil har du också rätt att få ersättning genom motpartens trafikförsäkring. På samma sätt täcks de skador som du själv är orsak till av din egen trafikförsäkring. Du får däremot inte ut några pengar om din egen bil skadas i samband med att du gör ett misstag i trafiken. Vill du ha den typen av skydd behöver du en bilförsäkring.

En trafikförsäkring kostar olika mycket beroende på en rad faktorer. Försäkringsbolaget bestämmer månadspremiens storlek och väger bland annat in var du är skriven, hur gammal du är och vad det är för bil som du vill försäkra. Det lönar sig alltid att jämföra trafikförsäkringar.