Villaförsäkring

Senaste uppdateringen: 20 maj 2023

En villaförsäkring skyddar din fasta egendom om du har ett fristående hus. De flesta som är i den situationen väljer att skaffa en villaförsäkring som är en stor trygghet för alla fastighetsägare. Många som har en hemförsäkring genom sitt fackförbund behöver köpa till en villaförsäkring. Om du har ett fritidshus som du vill försäkra kan du teckna en särskild fritidshusförsäkring som har nästan samma innehåll som en villaförsäkring.

En villaförsäkring bygger på ett avtal som brukar gälla i ett år. Avtalet kan bara avbrytas i förtid om du säljer fastigheten som försäkringen gäller. När ett år har gått förnyas en villaförsäkring ofta automatisk om du inte vill byta försäkringsbolag eller säga upp din villaförsäkring av någon annan anledning. Det är i regel den som äger en fastighet som ska teckna försäkringen. Om du hyr ett hus kan du vara skyldig att teckna en egen hemförsäkring men inte en villaförsäkring.

Utökad hemförsäkring

En villaförsäkring ingår ofta i en kombinerad villahemförsäkring. Hos andra försäkringsbolag är villaförsäkringen något som tecknas separat eller som en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring. Den viktigaste skillnaden mellan en hemförsäkring och en villaförsäkring är att hemförsäkringen skyddar lös egendom och dem som bor i hemmet, även när de befinner sig utanför det. En villaförsäkring skyddar själva bostadsbyggnaden och tomten, som är en del av fastigheten. Alltså det som kallas för fast egendom. Vissa händelser kan innebära att både fast och lös egendom skadas och då träder alltså båda försäkringarna i kraft.

Måste man ha villaförsäkring och hemförsäkring hos samma bolag?

Nej, det går bra att teckna dessa olika försäkringar hos olika försäkringsbolag. Det är inte alls säkert att ett och samma bolag kan erbjuda dig de bästa villkoren för båda dessa försäkringar. Det lönar sig att jämföra villkor hos flera olika aktörer innan du tecknar en villaförsäkring. Med det sagt så är det ofta en smidig lösning att teckna en kombinerad villahemförsäkring. Flera försäkringsbolag erbjuder också fina rabatter när du tecknar flera olika försäkringar hos dem.

Vilka skador täcker en villaförsäkring?

En fastighet kan drabbas en rad problem och exakt vilka händelser som berättigar till ersättning om du har en villaförsäkring kan variera mellan olika försäkringsbolag. Här är ett par händelser som villaägare kan råka ut för och som oftast ger rätt till ersättning på villaförsäkringen:

 • Eldsvåda
 • Stormskador
 • Blixtnedslag
 • Explosioner
 • Översvämning och andra vattenskador
 • Skador på rör och ledningar
 • Skador på fast inredning
 • Problem orsakade av skadedjur
 • Skador som drabbar viktiga installationer som värmepanna, avlopp och ventilation
 • Skador på fast egendom utomhus, till exempel staket, carport, uthus, brygga eller flaggstång
 • Skador på tomten, till exempel gångar, träd och planteringar
 • Ansvarsskydd, om till exempel en granne, besökare eller hantverkare har skadeståndskrav på dig i egenskap av villaägare

Med en villaförsäkring kan du också få ersättning för extra boende om omfattande reparationer måste genomföras. Försäkringen ger dig även rätt till rättsskydd. 

En kombinerad villahemförsäkring ger skydd i många fler situationer än de ovan uppräknade men ska inte jämföras med en renodlad villaförsäkring. Du betalar nämligen en högre premie för en villahemförsäkring. I en sådan ingår även sådant som:

 • Reseförsäkring
 • Ersättning om du drabbas av misshandel
 • Ersättning vid stöld
 • Drulleförsäkring
 • Skydd mot ID-stöld
 • Krishantering

En villahemförsäkring skyddar dock inte vid stöld eller skadegörelse som drabbar fordon utan där behövs en särskild fordonsförsäkring.

För att sammanfatta kan man säga att en villaförsäkring gäller när en fastighet drabbas av olyckshändelser på grund av såväl den mänskliga faktorn som dramatiska naturfenomen. Skador som uppstår på grund av felaktigheter i husets konstruktion kan också berättiga till ersättning så länge det inte handlar om kända fel där ingen åtgärd vidtagits. En kombinerad villahemförsäkring skyddar även lösöre och de personer som bor i fastigheten.

Vad täcks inte av en villaförsäkring?

Även om en villaförsäkring ger ett utmärkt skydd och kan vara närmast ovärderlig när olyckan är framme finns det situationer när den inte gäller, trots att man kanske skulle kunna tro det. Vissa skador är av en sådan art att försäkringsbolagen bara ger ersättning med restriktioner eller om du har tecknat en tilläggsförsäkring. Hur heltäckande skydd du kan få från en villaförsäkring beror på vilken försäkring du valt. Många försäkringsbolag har ett upplägg där du väljer mellan ett grundläggande och ett mer omfattande skydd. Vad som ingår i försäkringen beror helt enkelt på hur mycket du betalar för den varje månad. När du jämför villaförsäkringar är det därför viktigt att vara medveten om vad olika försäkringar täcker, och vilka restriktioner som gäller för utbetalningar vid olika händelser. Ett exempel på en speciell klausul som kan gälla är att ersättning för skador på träd och växter enbart utgår om den som orsakat skadan inte hade rätt att vistas på tomten och skadade den med uppsåt.

En villaförsäkring ger inte ersättning för brand om det visar sig att branden uppstått på grund av att du lämnat ett levande ljus oövervakat. Det är alltid svårt att få ut ersättning om du själv har varit oaktsam. Det kan gälla sådant som att du inte tömt rören på vatten i fritidshuset och de därför frusit sönder, eller att du fått vattenskador på grund av problem du borde ha känt till. När det gäller skadedjursangrepp och hussvamp är det vanligt att en försäkring bara täcker vissa kostnader och att särskilda villkor gäller.

Marknadsvärdet styr hur mycket du kan få ut

Ansvarsskyddet, eller skadeståndsskyddet som det också kallas, kan berättiga till ersättning på miljonbelopp i extrema fall. Annars är det marknadsvärdet som är riktmärket när det bestäms hur stor ersättning du är berättigad till när något skadas eller går sönder. Om en villa totalförstörs i en brand är det alltså beloppet som villan hade kunnat sålts för som försäkringsbolaget kommer att betala ut alternativt kostnaden för att uppföra ett nytt hus på samma plats. Skillnaden mellan att ha och att inte ha en villaförsäkring är mycket stor när en allvarlig händelse inträffar.

En billig villaförsäkring är inte alltid den mest prisvärda

När det gäller villaförsäkringar får du det skydd du betalar för. En stor försäkring som ger dig rätt till ersättning vid många typer av skador och olycksfall är dyrare men kan vara värd skillnaden i pris många gånger om, om du hamnar i ett försäkringsärende. Storleken på ersättningsbeloppen vid olika händelser kan även variera mellan olika villaförsäkringar. 

Självrisk och åldersavdrag är två andra begrepp som är viktiga att känna till då det kan vara väldigt avgörande för hur bra en hemförsäkring är. Självrisken är skillnaden mellan vad du betalar för att reparera eller åtgärda något och vad du får ut i ersättning av försäkringsbolaget. Olika händelser kan ha olika självrisk och hur hög självrisken är beror bland annat på vad du betalar i försäkringspremie. En hög självrisk innebär lägre premie och en låg självrisk innebär att du betalar mer i månaden för din försäkring. 

Åldersavdrag innebär att du inte blir ersatt fullt ut om något händer i ett äldre hus. Försäkringsbolaget kommer med andra ord inte ge dig samma ersättning för ett nyrenoverat badrum som för ett där ytskikt och inventarier är 30 år gamla. Hur stort åldersavdrag som försäkringsbolagen gör kan variera kraftigt. Samma typ av avdrag görs om du har en villahemförsäkring och råkar ut för att till exempel en äldre TV eller diskmaskin går sönder.

Du har möjlighet att påverka priset på din villaförsäkring genom att:

 • Välja hur hög självrisken ska vara
 • Ha olika säkerhetsanordningar som minskar risken för olyckor
 • Samla flera försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag
 • Jämföra försäkringar från olika bolag
 • Ansöka om och teckna en försäkring online

Vanliga tilläggsförsäkringar till en villaförsäkring

Förutom att du ofta kan välja mellan olika paket när du tecknar en villaförsäkring kan du i regel även lägga till specifika försäkringar. Det ger dig en möjlighet att skräddarsy ditt skydd och få en villaförsäkring som innehåller det som du tycker att det är värt att betala för. 

 • Utökat skydd om du drabbas av hussvamp
 • Småbåtsförsäkring
 • Allriskförsäkring

Har du en villahemförsäkring kan tilläggsförsäkringar göra dig berättigad till sådant som:

 • Utökat reseskydd
 • Sänkt självrisk
 • Högre ersättning för skador på äldre elektronik

En villahemförsäkring omfattar dem som bor i huset

Om du inte har en renodlad villaförsäkring utan en villahemförsäkring ingår alltså även personskydd och ersättning vid förlust av lös egendom. Skyddet omfattar dem som är folkbokförda på adressen. Särskilda regler kan dock gälla hyresgäster. Det gäller både om du har ett långt hyreskontrakt och om du hyr ut en bostad tillfälligt.

Sammanfattning

En villaförsäkring kan vara skillnaden mellan ekonomisk förödelse och bra tillvaro efter en svår olycka. Exakt vad en villaförsäkring ska innehålla har du själv stora möjligheter att påverka genom att välja mellan olika försäkringar och göra de tillägg du tycker är lämpliga.

Var uppmärksam på aktsamhetskravet. Även om du har en villaförsäkring är du skyldig att iaktta aktsamhet. Om du inte gör vad du kan för att minimera risken för skador kan ersättningsbelopp sänkas. Du kan också helt gå miste om rätten till ersättning om du till exempel drabbas av stöld efter att ha lämnat dörren till hemmet olåst. De två huvudtyperna av villaförsäkring är en renodlad villaförsäkring och en kombinerad villahemförsäkring.