Nytt Tillståndskrav för Spelprogramvara enligt Spellagen 2023

Ny lagstiftning gäller alla Aktörer Inom Spelindustrin

Ny lagstiftning träder i kraft den 1 juli 2023, vilket innebär att ett tillstånd krävs för att hantera spelprogramvara. Detta tillståndskrav riktar sig till alla aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller modifierar spelprogramvara som används i online spel. Sedan den 1 mars 2023 kan ansökningar om sådana tillstånd göras hos Spelinspektionen.

Företag som utvecklar och tillhandahåller spelprogramvara spelar en central roll inom spelindustrin. Dessa företag, ofta underleverantörer, förser spelbolag med innehåll och driver ofta själva spelverksamheten, som hanteringen av transaktioner mellan spelare och spelbolag. Efter omregleringen av den svenska spelmarknaden 2019 har efterfrågan på ökad reglering av underleverantörsmarknaden ökat.

Det primära syftet med det nya tillståndskravet är att säkerställa att tillståndshavare inte samarbetar med aktörer som saknar licens för att tillhandahålla spel på den svenska marknaden.

Förändringar och Ansvar för Licenshavare

En viktig del av den nya lagstiftningen är att de som innehar licens att tillhandahålla online spel och som använder programvara skapad, tillhandahållen, installerad och/eller modifierad av en tredje part måste se till att denna tredje part har tillstånd.

Detta gäller även de licensinnehavare som själva skapar, tillhandahåller, installerar och/eller modifierar sin egen spelprogramvara. Trots dessa ändringar ligger det fulla ansvaret för att spelprogramvaran överensstämmer med lagstiftningen fortfarande på licenshavaren, även när delar av verksamheten eller marknadsföringen överlämnas till tredje part.

Specifika Krav för Spelprogramvara

Tillståndskravet gäller för programvaror som är specifikt designade för spel om pengar, till exempel streaminglösningar för virtuella spelhändelser, kontrollprogram för virtuella spel, vadslagningsprogram, slumptalsgeneratorer och andra liknande program.

Den nya lagstiftningen gäller inte för programvara som är allmänt utvecklad för stödaktiviteter, till exempel resultatanalys, marknadsföring, kundhantering och förvaltning, eller delar av licenshavarens allmänna IT-struktur eller affärsapplikationer.

Ansökan och Behörighetskrav

För att få tillstånd för spelprogramvara måste vissa grundläggande krav enligt spellagen uppfyllas. Tillstånd får endast ges till de som har nödvändig kunskap, erfarenhet och organisation, samt kan antas följa lagar och regler som styr verksamheten. Tillstånd ges inte till den som är i konkurs, är under 18 år eller har förvaltare.

Avgifter och Sanktioner

Ansökningsavgiften för tillståndet är 120 000 kronor. För att täcka tillsynskostnaderna kommer Spelinspektionen att ta ut en årlig tillsynsavgift. Nivån på avgiften är ännu inte fastställd.

Liksom för licenshavare kan Spelinspektionen utfärda varningar eller anmärkningar mot en tillståndshavare och tillämpa sanktionsavgifter vid överträdelser av reglerna. Sanktionsavgiften kommer att vara proportionell mot verksamhetens omsättning, med ett minimum på 5 000 kronor och ett maximum på tio procent av tillståndshavarens omsättning under det senaste räkenskapsåret. Om överträdelsen anses ursäktlig eller ringa, eller om det annars anses oskäligt att ta ut en avgift, kan Spelinspektionen avstå från att ta ut sanktionsavgiften, helt eller delvis.

Slutsatser om det Nya Tillståndskravet för Spelprogramvara

Den nya lagstiftningen för spelprogramvara i Sverige symboliserar en växande trend av förstärkt reglering och ökat ansvar inom spelindustrin. Syftet är att förbättra konsument- och verksamhetssäkerheten genom att säkerställa att licenshavare inte samarbetar med olicensierade aktörer. Det ökade ansvaret för licenshavare, fokuseringen på spelrelaterade programvaror och införandet av strängare sanktioner för överträdelser signalerar en bransch med starka incitament att följa reglerna. Sammantaget skapar dessa förändringar en mer reglerad och säker spelindustri för alla inblandade parter.