Ändringar i den Svenska Spellagen 2023: En Sammanfattning

Bilden visar en slotmaskin på ett fysiskt casino

Spellagen (2018:1138), som ursprungligen utfärdades 2018, har genomgått betydande ändringar i maj 2023. Syftet med dessa ändringar är att uppdatera och förbättra den befintliga lagstiftningen, särskilt med avseende på kontrollen av spelaktiviteter, skyddet av spelares personuppgifter och införandet av strängare krav på licenshavare. Ändringarna kommer att träda i kraft den 1 juli 2023.

Utökade Skyldigheter för Licenshavare

En av de mest anmärkningsvärda ändringarna rör licenshavarens skyldigheter. Enligt den nya 14 kap. 17 § i spellagen ska casinon och spelbolag med spellicens, på begäran av Polismyndigheten, lämna alla uppgifter som behövs för att utreda eventuella brott som kan ha begåtts av spelare. Detta är särskilt viktigt i ljuset av de växande oro för bedrägerier och manipulering av spelresultat. Licenshavare kommer nu att ha en mer aktiv roll i att hjälpa till att upptäcka och bekämpa dessa brott. En annan aspekt att notera här är kravet på att uppgifterna ska lämnas i det format som Polismyndigheten begär, vilket understryker vikten av samarbete och effektiv kommunikation mellan licenshavare och myndigheter.

Nya Bestämmelser om Behandling av Personuppgifter

Bild på ett bankvalv som kan innehålla personlig information

Ändringarna i spellagen inkluderar också en utförlig lista över situationer där licenshavare kan behandla personuppgifter. Dessa bestämmelser, som finns i 17 kap. 5 §, innefattar bland annat att kontrollera spelarens identitet och ålder, upprätta spelkonton, övervaka spelbeteende och rapportera avvikande spelmönster. Dessutom får Sveriges Riksidrottsförbund och anknutna specialidrottsförbund behandla personuppgifter i samband med arbete mot matchfixning. Dessa ändringar förbättrar transparensen kring behandling av personuppgifter och förbättrar spelarnas skydd.

Förbättrade Metoder för Övervakning av Spelverksamhet

Den nya spellagen inför också en viktig mekanism för att övervaka efterlevnaden av spellagstiftningen. Enligt den nya 18 kap. 9 a § i spellagen får spelmyndigheten göra ”testköp” av speltjänster online under dold identitet. Denna metod för att övervaka efterlevnaden av lagstiftningen innebär att spelmyndigheten kan kontrollera om speltjänster uppfyller lagkraven utan att förhand varna företagen. Denna övervakningsmekanism bidrar till att skapa en mer ansvarsfull spelindustri.

Sammanfattning

Dessa ändringar i spellagen representerar ett viktigt steg i att stärka skyddet för svenska spelare och säkerställa att spelindustrin opererar på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. De införda förändringarna syftar till att förbättra samarbetet mellan licenshavare och myndigheter, skydda spelarnas personuppgifter och förbättra övervakningen av spelverksamheten. Det är därför viktigt att alla aktörer inom spelindustrin noga noterar dessa förändringar och vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla de nya lagkraven.