Användarvillkor och Integritetspolicy

Senast Uppdaterad: 24 november 2023

Användarvillkor

Välkommen till Passagen.se (”Webbplatsen”).

Webbplatsen drivs av Jean-Blaise Conne Sàrl (”Företaget”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

Förutom dessa Användarvillkor gäller Sekretesspolicyn, som kan hittas här (”Sekretesspolicyn”), för din användning av Webbplatsen och Tjänsterna (som definieras nedan). Sekretesspolicyn inkluderas genom hänvisning i Användarvillkoren och utgör en integrerad del därav. Användarvillkoren och Sekretesspolicyn ska tillsammans kallas ”Avtal”, vilket utgör ett bindande juridiskt avtal mellan dig och oss samt styr förhållandet mellan dig och oss.

I Avtalet betyder ”du” eller ”din” eller ”användare” eller ”besökare” varje person som använder Webbplatsen, Tjänsterna eller Programvaran enligt Avtalet.

Viktigt: Vänligen granska Sekretesspolicyn före din användning av Webbplatsen eller Tjänsterna.

Genom att använda eller få tillgång till Webbplatsen samtycker du till de villkor som anges i Avtalet och godkänner att vara bunden av dess villkor.

Passagen användarvillkor

1. Godkännande och Ändring av Avtalet

Om du inte godkänner några villkor eller bestämmelser i Avtalet ska du omedelbart sluta använda Webbplatsen och Tjänsterna.

Vi kan ändra Avtalet från tid till annan och eventuella ändringar träder i kraft 14 dagar efter att de publicerats på Webbplatsen eller tidigare om det krävs enligt någon tillämplig lag, förordning eller direktiv. Du godkänner att din tillgång till eller användning av Webbplatsen eller din användning av Tjänsterna efter en sådan period innebär att du godkänner ändringarna i Avtalet.

Det är ditt ansvar att se till att du känner till de korrekta, aktuella villkoren och bestämmelserna i Avtalet och vi råder dig att regelbundet kontrollera Användarvillkoren och Sekretesspolicyn.

Vi kan avsluta eller suspendera din användning av Tjänsterna och/eller denna Webbplats när som helst, efter eget gottfinnande och av vilken anledning som helst, vilket kan inkludera men inte begränsas till ett brott från din sida mot Avtalet utan att ge dig någon finansiell kompensation.

2. Användning av Webbplatsen och Tjänsterna

Webbplatsen och Tjänsterna får endast användas av dig om du är över 18 år och över den ålder för vilken Webbplatsen och Tjänsterna är lagliga enligt lagarna i någon jurisdiktion
som gäller för dig (”Laglig ålder”).

Webbplatsen och de material som införlivats där är inte utformade för att tilltala eller rikta sig till dem som ännu inte uppnått Laglig ålder.

Om du inte är av Laglig ålder måste du omedelbart sluta använda eller få tillgång till Webbplatsen och Tjänsterna.

3. Tjänsterna Webbplatsen tillhandahåller information om olika ämnen och den digitala industrin (”Tjänsterna”).

Webbplatsen och Tjänsterna tillhandahålls gratis och endast för informationsändamål.

Företaget driver inte några onlinespel- eller pokertjänster och accepterar inte några vad eller satsningar.

4. Immateriella rättigheter

Företaget, dess dotterbolag och dess licensgivare (där så är tillämpligt) äger all programvara, data, skriftligt material och annat innehåll, grafik, formulär, konstverk, bilder, bilder, grafik, fotografier, funktionella komponenter, animationer, videor, musik, ljud, text och eventuella programvarukoncept och dokumentation och annat material på, i eller som görs tillgängligt genom Webbplatsen (kollektivt ”Webbplatsinnehåll”).

Du godkänner att inte ta bort eller ändra något upphovsrättsmeddelande eller något annat äganderättsmeddelande på Webbplatsen eller Webbplatsinnehållet.

Dessutom är varumärkena och eventuella andra varumärken, servicemärken och/eller handelsnamn som används på denna Webbplats (”Varumärkena”) varumärken, servicemärken och/eller handelsnamn som tillhör Företaget, dess dotterbolag eller dess licensgivare (där så är tillämpligt) och dessa enheter förbehåller sig alla rättigheter till sådana Varumärken.

Webbplatsinnehåll och Varumärken skyddas av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Du erkänner härmed att genom att använda Tjänsterna eller genom att använda eller besöka Webbplatsen, får du inga rättigheter i Varumärkena och Webbplatsinnehållet och du får endast använda detsamma i full överensstämmelse med Avtalet.

5. Användarinnehåll

Du är helt ansvarig för sådant Användarinnehåll och Företaget och dess dotterbolag ska inte ha något ansvar gentemot dig med avseende på Användarinnehållet och du avsäger härmed alla anspråk mot oss och våra dotterbolag i detta avseende.

Genom att tillhandahålla Användarinnehållet ger du Företaget och dess dotterbolag en, evig, oåterkallelig, överförbar, global licens att använda, kopiera, utföra, utnyttja, distribuera, reproducera, visa, ändra, lägga till, dra ifrån, översätta, redigera och skapa derivat baserade på Användarinnehållet eller delar därav på vilket sätt som helst (inklusive utan begränsning för reklam- och marknadsföringssyften) och i alla nu kända eller härmed kommande media utan någon kompensation till dig över huvud taget. Du samtycker också till att avstå från alla moraliska rättigheter till Användarinnehållet.

Du erkänner och godkänner att varken Företaget eller dess dotterbolag är skyldiga att övervaka eller granska Användarinnehåll.

Du erkänner och godkänner att Användargenererat innehåll kan redigeras eller tas bort av Företaget och dess dotterbolag och du avsäger härmed alla rättigheter du kan ha om Användarinnehållet ändras eller ändras.

När du publicerar eller skickar in Användareinnehåll, kan all personligt identifierbar information som du skickar in, läsas, samlas in eller användas av andra besökare eller användare av Webbplatsen och kan användas av tredje part för att till exempel skicka dig oönskade meddelanden. Företaget och dess dotterbolag är inte och ska inte vara ansvariga för den personligt identifierbara information som du väljer att skicka in i Användareinnehållet.

Du ska alltid vara artig när du interagerar med andra användare eller besökare på Webbplatsen och du ska inte engagera dig i något beteende som kan tolkas av oss som aggressivt, trakasserande, skadligt, förtalande, ärekränkande, vulgärt, hatfullt, obscen, stötande, rasistiskt, sexistiskt, förolämpande eller på annat sätt olämpligt mot andra användare.

Du samtycker till att inte delta i eller hjälpa eller uppmuntra andra att delta i att överföra, ladda upp, posta, eller på annat sätt göra tillgängligt på Webbplatsen, Användarinnehåll eller annat innehåll som: (i) är, eller som uppmuntrar aktivitet eller beteende som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, skadligt, förtalande, förolämpande, vulgärt, obscen, pornografiskt, ärekränkande, inkräktande på någons privatliv, hatfullt, eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt anstötligt; (ii) du inte har rätt att tillgängliggöra enligt lag eller enligt kontrakts- eller förtroenderelationer; (iii) inkräktar på någon tredje parts äganderätt vilket inkluderar men är inte begränsat till immateriella rättigheter av någon person eller enhet eller några rättigheter till publicitet, personlighet, eller privatliv av någon person eller enhet inklusive som ett resultat av ditt misslyckande att erhålla samtycke att posta personligen identifierande eller på annat sätt privat information om en person; (iv) du blev kompenserad för eller beviljad någon övervägande av någon art av en tredje part; (v) innehåller begränsat eller dolt innehåll; (vi) bryter mot någon tillämplig lag, förordning, reglering, eller avtal; (vii) är osann, illvillig eller som skadar Företaget, dess dotterbolag eller Webbplatsen; (viii) är utformad för att störa eller avbryta Webbplatsen; (ix) infektera Webbplatsen med en virus eller annan dator kod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara; och (x) annonserar, marknadsför eller på annat sätt relaterar till några andra online-entiteter eller webbplatser som är konkurrenter till Företaget, dess dotterbolag eller Webbplatsen.

Du ska inte missrepresentera eller göra falska uttalanden angående källan eller ursprunget till något Användarinnehåll.

Självklart! Här är texten anpassad för Passagen.se och Jean-Blaise Conne Sàrl:

6. Förbjudna Aktiviteter

Genom att besöka eller använda Webbplatsen samtycker du till att inte och inte tillåta andra att:

a. få tillgång till eller samla in någon personligt identifierbar information om andra användare eller besökare på Webbplatsen av någon anledning;

b. använda Webbplatsen, Tjänsterna, Webbplatsinnehållet i samband med olaglig aktivitet;

c. kopiera, redistribuera, publicera, bakåtkompilera, dekompilera, modifiera, översätta eller göra något försök att komma åt källkoden för att skapa härledda arbeten från källkoden, eller annat;

d. skörda eller samla in några data eller information genom Webbplatsen, eller använda någon robot, spindel, skrapa eller något annat medel, automatiserat eller annars, för att få tillgång till Webbplatsen;

e. avslöja några data om Webbplatsen eller Tjänsterna till tredje parter;

f. distribuera någon skadlig kod, virus, spionprogram, trojaner, maskar, spybots, keyloggers eller någon annan form av skadlig programvara, droppers, logiska bomber, dolda filer, lås, klockor, kopieringsskyddsfunktioner, CPU-serienummerreferenser eller någon annan enhet av liknande syfte till Webbplatsen eller Tjänsterna eller ladda upp några filer som är utformade för att skada Webbplatsen, Tjänsterna eller användarna eller besökarna till Webbplatsen eller användare av Tjänsterna;

g. inte modifiera, hyra ut, kopiera, distribuera, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten från, överföra eller sälja något av Webbplatsinnehållet, Varumärkena eller Användarinnehållet;

h. göra programvaran tillgänglig för någon tredje part via ett datornätverk eller annat;

i. inte vidta någon åtgärd som skulle minska eller skada Företagets, dess dotterbolags eller Webbplatsens goodwill eller rykte.

7. Dina Åtaganden och Representationer 

Genom att besöka eller använda Webbplatsen representerar, garanterar och bekräftar du:

a. du är av Juridisk Ålder (18 år);

b. du kommer endast att använda Webbplatsen och Tjänsterna för icke-kommersiella ändamål och i personlig kapacitet;

c. du har verifierat och fastställt att din användning av Tjänsterna och Webbplatsen inte bryter mot några lagar eller regler i någon jurisdiktion som gäller för dig och du kommer inte att använda Webbplatsen eller Tjänsterna eller något material och information som finns där, i sambandmed någon olaglig aktivitet;

d. du ska använda Webbplatsen och Tjänsterna i fullständig överensstämmelse med villkoren i Avtalet, såsom det ändras från tid till annan;

e. du kommer inte att använda Webbplatsen, Tjänsterna eller någon information som finns på Webbplatsen för några olagliga eller obehöriga ändamål som bryter mot några lokala, nationella eller internationella lagar (inklusive men inte begränsat till import-, export-, upphovsrätt och varumärkeslagar);

f. inte utge dig för att vara någon annan individ, person eller enhet, annat än dig själv;

g. avstå från rätten att delta i en grupptalan eller juryrättegång mot Företaget eller dess dotterbolag i någon jurisdiktion där sådant avstående är möjligt och godkänna att underkasta sig skiljeförfaranden i händelse av en tvist som ytterligare anges i dessa Tjänstevillkor.

Om du använder Webbplatsen för en organisation, ett företag eller en enhet (kollektivt, en ”Prenumererande Organisation”) representerar och garanterar du att du: (i) är auktoriserad som en representant eller agent för den Prenumererande Organisationen med tillräcklig behörighet att binda den Prenumererande Organisationen till Avtalet; (ii) har läst Avtalet; (iii) förstår dessa Avtal, och (iv) godkänner dessa Avtal på uppdrag av en sådan Prenumererande Organisation.

8. Innehåll från Tredje Part

Denna Webbplats kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser, tjänster eller produkter eller innehåll som drivs av personer/entiteter som inte är oss (kollektivt ”Innehåll från Tredje Part”). Sådana hyperlänkar tillhandahålls endast för din referens och bekvämlighet. Du accepterar att inte hålla oss ansvariga för Innehållet från Tredje Part. En hyperlänk från denna Webbplats till Innehållet från Tredje Part innebär inte att vi stöder sådant Innehåll från Tredje Part. Du är ensamt ansvarig för att bestämma i vilken utsträckning du kan använda något Innehåll från Tredje Part och gör det på egen risk.

Vi stöder inte och ger inte några garantier, representationer med avseende på något sådant Innehåll från Tredje Part (vilket inkluderar men är inte begränsat till noggrannheten i informationen, kvaliteten på produkter eller tjänster som finns i Innehållet från Tredje Part).

9. Speltjänster

Webbplatsen, Webbplatsinnehållet och Tjänsterna tillhandahåller information endast för ditt personliga nöje och informativa syften.

Webbplatsen, Webbplatsinnehållet kan innehålla referenser till, länkar till eller annonser för Tredjepartsinnehåll som avser online-spel- och spel-tjänster (”Speltjänster”).

Speltjänsterna riktar sig endast till och är avsedda att ses och användas av de användare eller besökare på Webbplatsen som befinner sig i jurisdiktioner där användning av Speltjänsterna är laglig.

Utan att begränsa det föregående förstår du att lagar om online-spel och spel varierar över hela världen, och det är ditt enda ansvar att se till att du fullt ut följer någon lag, förordning eller direktiv, som gäller i det land du befinner dig i när det gäller användning av Webbplatsen, Tjänsterna och Speltjänsterna. Möjligheten att få tillgång till Webbplatsen innebär inte nödvändigtvis att Webbplatsen, Tjänsterna, Webbplatsinnehållet, Speltjänsterna och/eller dina aktiviteter via Webbplatsen är lagliga enligt lagar, förordningar eller direktiv som gäller i det land du befinner dig i.

Du godkänner och bekräftar härmed med avseende på din tillgång till eller användning av Speltjänsterna:

a. du befinner dig i en jurisdiktion där det är lagligt att använda Speltjänsterna som du får tillgång till;

b. du är inte under 18 år eller den lagliga åldern för att engagera dig i eller använda Speltjänsterna;

c. du har utvärderat lagar, förordningar och direktiv som relaterar till din användning av Speltjänsterna och din användning eller tillgång till Speltjänsterna kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag, förordning eller direktiv;

d. din användning av informationen tillgänglig på Webbplatsen eller via Tjänsterna kan resultera i förlust av pengar du väljer att spela eller satsa på Speltjänsterna;

e. du kommer att verifiera eventuella krav som Speltjänster ställer på dess användning, såsom det kan ändras från tid till annan;

f. du är fullt medveten om att det finns en risk att förlora pengar när du spelar och spelar genom Speltjänsterna och du är helt ansvarig för en sådan förlust; och

g. din användning av Speltjänsterna sker på ditt eget val, diskretion och risk. I förhållande till dina spel förluster ska du inte ha några krav överhuvudtaget mot Företaget, dess dotterbolag, dess licensgivare eller deras respektive direktörer, tjänstemän eller anställda.

Webbplatsen ger inte några råd om lagligheten av online- eller offline-spel och det är ditt enda ansvar att förstå spelreglerna som gäller för dig i din jurisdiktion och att följa dessa.

Även om vi tillhandahåller information relaterad till spel och gambling, uppmuntrar vi dig inte att delta i spel eller gambling (eller vadslagning). Om du väljer att spela eller gamble är det ditt personliga val. Men, om du väljer att delta i sådana gambling- eller spelaktiviteter, vänligen läs vår Policy för Ansvarsfullt Spelande som finns här.

10. Ansvarsfriskrivning

DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH ALLA MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN ELLER GJORDA TILLGÄNGLIGA VIA TJÄNSTERNA ÄR PÅ DITT EGNA VAL; DIN EGET DISKRETION OCH RISK.

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH ALLA MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN ELLER GJORDA TILLGÄNGLIGA VIA TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS PÅ EN ”SOM ÄR” BASIS. FÖRETAGET, DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS LICENSGIVARE FRISKRIVER SIG MED AVSEENDE PÅ WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH ALLA MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN ELLER GJORDA TILLGÄNGLIGA VIA TJÄNSTERNA FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, FÖREPRESENTATIONER OCH GARANTIER (VARE SIG GENOM LAG, STATUT ELLER ANNARS) INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER FÖRHÅLLANDEN AV SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ICKE-INBLANDNING, NÄR DET GÄLLER WEBBPLATSENS ELLER TJÄNSTERNAS RIKTIGHET, ELLER INTRÅNG AV TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER.

FÖRETAGET GER INGA GARANTIER OM ATT WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH ALLA MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN ELLER GJORDA TILLGÄNGLIGA VIA TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ATT DE SKA VARA OAVBRUTNA, I TID, SÄKRA ELLER FELFRIA, ATT FEL SKA KORRIGERAS ELLER ATT DE ÄR FRIA FRÅN VIRUS, SPYWARE, MALWARE ELLER BUGGAR.

11. Begränsning av ansvar

FÖRETAGET, DESS DOTTERBOLAG OCH LICENSGIVARE SKA INTE HA NÅGOT ANSVAR FÖR DIG ELLER TREDJE PART I KONTRAKT, TORT, FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM HELST SOM UPPKOMMER PÅ ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR ANSLUTET TILL DIN ELLER NÅGONS TREDJE PARTS ANVÄNDNING ELLER ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADA FÖR FÖRLUST AV AFFÄRER, FÖRLUST AV VINSTER (INKLUSIVE FÖRLUST AV ELLER MISSLYCKANDE ATT TA EMOT FÖRVÄNTADE VINSTER), AVBROTT I AFFÄRER, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER NÅGON ANNAN EKONOMISK ELLER FÖLJANDE FÖRLUST (ÄVEN OM VI HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE AV DIG OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA).

FÖRETAGET, DESS DOTTERBOLAG OCH LICENSGIVARE SKA INTE HA NÅGOT ANSVAR I KONTRAKT, TORT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM HELST SOM UPPKOMMER PÅ ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR ANSLUTET TILL DIN ANVÄNDNING AV NÅGON LÄNK SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET SOM FINNS PÅ NÅGON INTERNETWEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD FRÅN WEBBPLATSEN.

Du bekräftar att FÖRETAGET inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller nedläggning av Webbplatsen eller Tjänsterna.

12. Skadeståndsskyldighet

Genom att besöka eller använda Webbplatsen eller genom att använda Tjänsterna, godtar du att fullt ut skydda, försvara och hålla oss och våra tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer skadeslösa (gemensamt ”Skyddade Parter”) omedelbart på begäran och från och med nu, från och mot alla anspråk, skadeståndsskyldigheter, förfaranden, skador, förluster, skadeståndsskyldigheter, böter, kostnader och utgifter av vilken art som helst, inklusive men inte begränsat till rättsliga avgifter, som uppstår som ett resultat av: (i) något brott mot Avtalet; (ii) din åtkomst och användning av Webbplatsen eller Tjänsterna (eller av någon annan som använder ditt användarnamn och lösenord); (iii) din överträdelse av någon lag; (iv) din vårdslöshet; (v) ditt uppsåtliga missbruk (gemensamt ”Anspråk”).

Du samtycker härmed till: (i) att omedelbart meddela oss om något Anspråk; (ii) att inte lösa något Anspråk utan vårt förhandsmedgivande; (iii) att de Skyddade Parterna (enligt tillämplighet) kan anta försvaret av något Anspråk och du ska samarbeta med alla rimliga begäranden om information och hjälp med avseende på Anspråken.

Du har rätt att använda separat rådgivare för något Anspråk och att delta i försvaret av sådant Anspråk.

Om de Skyddade Parterna (enligt tillämplighet) inte meddelar dig att vi väljer att påta oss försvaret av Anspråket, har du rätt att försvara Anspråket med en rådgivare som är godtagbar för de Skyddade Parterna, med förbehåll för de tillämpliga Skyddade Parternas rätt att på egen bekostnad påta sig försvaret av Anspråket när som helst före förlikningen eller slutlig fastställelse därav.

13. Anmälan om Upphovsrättsintrång

Denna policy är avsedd att uppfylla kraven i lagen om begränsning av ansvar för onlineupphovsrättsintrång och Digital Millennium Copyright Act.

Passagen.se kommer att utreda meddelanden om upphovsrättsintrång och vidta lämpliga åtgärder enligt Digital Millennium Copyright Act, Titel 17, United States Code, avsnitt 512(c)(2) (”DMCA”). Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen ge Passagen.ses upphovsrättsagent den skriftliga informationen som anges nedan:

Passagen.se Attest: DMCA Copyright Agent – Email: [email protected].

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi kräver att användare och besökare på Sajten och användare av Tjänsterna gör detsamma. Om du anser att Användarinnehåll på Sajten inkräktar på en upphovsrätt, eller på annat sätt kränker dina immateriella rättigheter, bör du meddela Företagets Upphovsrättsagent genom att tillhandahålla följande information:

a. Ditt namn och namnet på ditt företag eller Abonnerande Organisation, om tillämpligt;

b. Dina kontaktuppgifter som måste inkludera din fullständiga e-postadress, fysiska adress och telefonnummer;

c. Identifiera materialet på Sajten som kan vara ett intrång med tillräcklig detalj så att vi kan lokalisera det på Sajten. Du bör inkludera URL:en som pekar på det påstått upphovsrättskränkande innehållet eller en detaljerad beskrivning av var man kan hitta det påstått upphovsrättskränkande innehållet;

d. En fysisk eller elektronisk signatur från en person som är behörig att agera på uppdrag av innehavaren av en exklusiv rätt som påstås vara kränkt;

e. Ett uttalande att den klagande parten i god tro tror att användning av materialet på det sätt som klagomålet avser inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent, eller lagen; och

f. Ett uttalande att informationen i anmälan är korrekt, och under edsvuren försäkran, att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av innehavaren av en exklusiv rätt som påstås vara kränkt.

Vår Upphovsrättsagent kan nås på följande kontaktinformation: [email protected]

14. Avtalets Upphörande

Vi kan avsluta Avtalet samt avsluta din tillgång till Sajten och Tjänsterna omedelbart utan meddelande till dig (och utan någon ekonomisk kompensation till dig):

a. om vi av någon anledning beslutar att upphöra att tillhandahålla Tjänsterna eller Sajten eller någon del därav, generellt eller specifikt till dig;

b. om vi anser att du har brutit mot någon av villkoren i Avtalet;

c. om din användning av Tjänsterna eller Sajten har varit på något sätt otillbörlig eller bryter mot Avtalets anda; eller

d. för alla andra rimliga skäl vi anser lämpliga.

15. Styrande lag och Skiljeförfarande

Genom att besöka eller använda Sajten eller Tjänsterna, godkänner du att Avtalet och din användning av Sajten och

Tjänsterna ska styras uteslutande av lagarna i Sverige, utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vid eventuella kontroverser, anspråk eller tvister som uppstår ur eller i anslutning till Avtalet, din användning av Sajten eller Tjänsterna (”Tvist”), ska parterna härmed rådgöra och förhandla med varandra och, med erkännande av deras gemensamma intressen, försöka nå en tillfredsställande lösning. Om parterna inte löser eller avgör tvisten inom en period av trettio (30) dagar från början av en sådan konsultation eller förhandling, ska då, vid meddelande av någon part till den andra, varje olöst Tvist, inklusive men inte begränsat till någon fråga angående Avtalets existens, giltighet eller uppsägning, hänvisas till och slutligen avgöras genom bindande skiljedom enligt London Court of International Arbitration (”LCIA”) Regler (”Skiljeförfarande”), vilka Regler anses vara inkorporerade genom hänvisning till denna klausul. Det är överenskommet att:

a. Antalet skiljemän ska vara en;

b. Sätet, eller den juridiska platsen, för skiljeförfarandet ska vara London, Storbritannien. Språket som ska användas i skiljeförfarandet ska vara engelska;

c. Den utnämnande myndigheten för ändamål med Reglerna ska vara London Court of International Arbitration;

d. Sätet, eller den juridiska platsen, för skiljeförfarandet ska vara London;

e. Språket som ska användas i skiljeförfarandet ska vara engelska; och

f. Den styrande lagen för detta skiljeförfarandeavtal ska vara materiell lag i Sverige.

16. Sekretess

Genom att besöka eller använda denna Sida eller genom att använda Tjänsterna, godkänner du att, förutom som riktat av oss, du ska hålla strikt konfidentiellt och inte ska avslöja, under Avtalets löptid eller någon tid därefter, existensen av någon Tvist eller ämnet för någon Tvist annat än till LCIA i samband med att lösa Tvisten, all eller någon av informationen som avslöjats vid Skiljeförfarandet, eller resultaten av Skiljeförfarandet (kollektivt, ”Konfidentiell Information”) till någon person eller enhet, och du kommer inte att använda eller exploatera, direkt eller indirekt, Konfidentiell Information för något ändamål annat än att lösa Tvisten i strikt förtroende, att delta i Skiljeförfarandet, eller att verkställa resultatet av Skiljeförfarandet.

Oaktat föregående, kommer du att ha rätt att avslöja sådan Konfidentiell Information om det krävs enligt lag, förutsatt att du snabbt meddelar oss, rådgör med oss och samarbetar med oss i alla försök att motstå eller begränsa sådan offentliggörande eller att erhålla en order eller annan försäkran om att sådan Konfidentiell Information ska behandlas konfidentiellt.

17. Hela Avtalet

Avtalet innehåller hela överenskommelsen mellan oss och dig med avseende på din användning av Sajten, Programvaran och Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal mellan oss och dig med avseende på detsamma. Du bekräftar att du, genom att acceptera Avtalet, inte har förlitat dig på någon garanti eller representation förutom i den utsträckning samma uttryckligen har gjorts till en representation av Företaget i Avtalet.

18. Delbarhet

I den utsträckning lagen tillåter ska alla bestämmelser i detta Avtal vara delbara och ingen bestämmelse ska påverkas av ogiltigheten av någon annan bestämmelse.

19. Oersättlig Skada

Du erkänner och accepterar att ditt brott mot någon del av Avtalet kan orsaka oersättlig skada för oss. Utan att påverka några andra rättigheter och rättsmedel som vi kan ha och trots något annat i detta Avtal, härmed erkänner och accepterar du att skadestånd inte skulle vara en tillräcklig lösning för något brott av dig mot bestämmelserna i detta Avtal, och att vi ska ha rätt till rättsmedel i form av förbud, specifik prestation och annan rättvis lättnad för något hotat eller faktiskt brott mot bestämmelserna i detta Avtal och att inget bevis på särskilda skador ska vara nödvändigt för verkställandet av detta Avtal.

20. Bestämmelser som överlever

Alla bestämmelser här som uttryckligen eller genom sin natur krävs för att överleva uppsägning eller utgång av detta Avtal för att uppnå sitt syfte ska så överleva tills det inte längre är nödvändigt för dem att överleva för att uppnå det syftet. Utan att avvika från allmänheten i det föregående, ska Avsnitt 4, 6, 7 och 10-22 (inklusive) här överleva uppsägning av detta Avtal.

21. Avstående

Inget avstående från oss av några villkor i Avtalet ska tolkas som ett avstående från något föregående eller efterföljande brott mot några villkor i Avtalet.

22. Tredje parter

Om inte annat uttryckligen anges, ska ingenting i detta Avtal skapa eller ge några rättigheter eller andra förmåner till tredje parter. Ingenting i Avtalet ska tolkas som att skapa någon agentur, partnerskap, förtroendeavtal, förmyndarskapsförhållande eller någon annan form av gemensamt företag mellan dig och oss.

Ingenting i Avtalet ska tolkas som att skapa någon agentur, partnerskap, förtroendeavtal, förmyndarskapsförhållande eller någon annan form av gemensamt företag mellan dig och oss.

23. Överlåtelse

Vi förbehåller oss rätten att överföra, tilldela, licensiera eller pantsätta Avtalet, helt eller delvis, utan ditt samtycke: (i) till någon enhet inom samma företagsgrupp som Företaget, eller (ii) i händelse av en fusion, försäljning av tillgångar eller annan liknande företagstransaktion som Företaget kan vara involverat i. Du får inte överföra, tilldela, licensiera eller pantsätta på något sätt över huvud taget någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.

24.1 Tävlingar hos Passagen.se Deltagare måste läsa de allmänna tävlingsvillkoren tillsammans med de tillämpliga specifika tävlingsvillkoren för varje tävling som deltagaren deltar i.

Allmänna Tävlingsvillkor Arrangören: Arrangören är Passagen.se.

Behörighet: Tävlingar är öppna för invånare i tillåtna länder (och/eller stater) som är 18 år eller äldre, eller den lagliga minimiåldern för att delta i tävlingen enligt de lagar som gäller för dig, exklusive (a) anställda hos Arrangören eller dess moder- eller dotterbolag, (b) anställda hos agenter eller leverantörer till Arrangören eller dess moder- eller dotterbolag, som är yrkesmässigt förknippade med tävlingen eller dess administration; eller (c) medlemmar av de omedelbara familjerna eller hushållen till (a) och (b) ovan.

Deltagande i en tävling kan vara olagligt enligt lagstiftningen i vissa jurisdiktioner. Arrangören gör ingen representation och bär inget ansvar i samband med lagligheten av deltagandet för den enskilda användaren och förbehåller sig rätten att förhindra tillgång till en tävling av någon individ och återta något pris om det anser det nödvändigt att göra det. Varje deltagare måste själv försäkra sig om att det är lagligt att delta och det är den enskilda deltagarens enskilda ansvar att kontrollera alla lokala lagar som kan gälla för deras deltagande i tävlingen.

Genom att delta i tävlingen bekräftar du att du har rätt att göra det och har rätt att göra anspråk på eventuellt pris du kan vinna. Arrangören kan kräva att du visar bevis på att du har rätt att delta i tävlingen.

Inget köp nödvändigt: Deltagande sker endast online via Passagen.se, internetåtkomst krävs.

Deltagande: Arrangören kommer inte att acceptera (a) ansvar för tävlingsbidrag som går förlorade, missplaceras, skadas eller försenas under transport, oavsett orsak, inklusive till exempel utrustningsfel, teknisk fel, system, satellit, nätverk, server, datormjukvara eller hårdvarufel av något slag; eller (b) bevis på överföring som bevis på mottagande av bidrag till tävlingen.

Genom att skicka in ett tävlingsbidrag godkänner du att vara bunden av dessa Allmänna Tävlingsvillkor och de tillämpliga Specifika Tävlingsvillkoren för tävlingen.

Om inte annat anges i de Specifika Tävlingsvillkoren, är deltagande i en tävling begränsat till en per person. Eventuella dubbletter, tredjeparts- eller scriptade bidrag kan leda till avstängning eller diskvalificering. Arrangören förbehåller sig alla rättigheter att diskvalificera dig om ditt beteende strider mot tävlingens anda eller avsikt.

Priser: Priserna är inte förhandlingsbara, kan inte överföras och kan inte bytas ut. Priserna är föremål för tillgänglighet. Vid oförutsedda omständigheter förbehåller sig Arrangören rätten att ersätta priser med ett alternativ av lika eller större värde.

Vinnare: Beslutet från Arrangören är slutgiltigt, och ingen korrespondens eller diskussion kommer att påbörjas. Vinnaren kommer att kontaktas inom 28 dagar efter avslutningsdatumet, och vinnaren kommer att behöva svara för att acceptera priset och tillhandahålla detaljer inom 3 dagar efter första kontakten. Arrangören kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att kontakta vinnaren via den tillhandahållna e-postadressen. Om vinnaren inte kan kontaktas eller inte är tillgänglig, förbehåller sig Arrangören rätten att erbjuda priset till nästa berättigade tävlande som slumpmässigt valts från dragningen. Arrangören tar inte något ansvar om du inte kan ta emot priset.

Ansvar: I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, kommer Arrangören, dess agenter eller distributörer inte under några omständigheter att vara ansvariga eller skyldiga att kompensera vinnaren eller acceptera något ansvar för någon skada, förlust, personskada eller död som lidits av någon deltagare som deltar i en tävling eller som ett resultat av att acceptera eller delta i något pris, förutom där det orsakas av Arrangörens, dess agenters eller distributörers vårdslöshet eller det av deras anställda.

Om en tävling av någon anledning inte kan genomföras som planerat på grund av skäl inklusive men inte begränsat till manipulation, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller andra orsaker utanför Arrangörens kontroll som korrumperar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller det korrekta genomförandet av tävlingen, förbehåller sig Arrangören rätten (under förbehåll för skriftliga direktiv som ges enligt tillämplig lag) att diskvalificera någon individ som manipulerar med deltagandeprocessen och att avsluta, modifiera eller upphäva tävlingen.

Om en handling, underlåtenhet, händelse eller omständighet inträffar som ligger bortom Arrangörens rimliga kontroll och som hindrar Arrangören från att följa dessa Allmänna Tävlingsvillkor och de tillämpliga Specifika Tävlingsvillkoren, kommer Arrangören inte att vara ansvarig för något misslyckande att utföra eller försening att utföra sina skyldigheter.

Publicitet: Om du är vinnaren av en tävling, godkänner du att Arrangören kan använda ditt namn, bild, stad och/eller länet du bor i för att tillkännage vinnaren av denna tävling och för alla andra rimliga och relaterade marknadsföringsändamål. Tävlingsvinnare kan också behöva delta i rimlig publicitet som uppstår från tävlingen. Genom att delta i en tävling godkänner du att personlig information som tillhandahålls av dig med tävlingsbidraget kan hållas och användas endast av Arrangören eller dess agenter och leverantörer för att administrera tävlingen.

Verifiering: Arrangören förbehåller sig rätten att verifiera deltagarnas behörighet, inklusive ålder. Arrangören kan begära sådan information som den anser rimligt nödvändig för detta ändamål och ett pris kan hållas tillbaka tills Arrangören är nöjd med verifieringen.

Diskvalificering: Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera någon deltagare som den med rimlighet tror försöker delta bedrägligt, fuska eller kompromissa systemet antingen genom tekniska medel (t.ex. scripting eller automatisering) eller manuella medel (t.ex. skapande av flera konton per deltagare).

Det är ditt ansvar att förstå de lagar som gäller för dig i ditt relevanta land, stat, stad och/eller kommun och att följa dem i samband med ditt deltagande i denna tävling.

Ägarskap till tävlingsbidrag: Alla tävlingsbidrag och eventuellt medföljande material som skickas in till Arrangören kommer att bli Arrangörens egendom vid mottagandet och kommer inte att returneras.

Dataskydd: Du godkänner att, genom att delta i en tävling, ska personuppgifter samlas in och behandlas av Arrangören och lagras på Arrangörens respektive databas och användas för administrationen av dess pågående relation med deltagarna och i samband med tävlingen. Deltagare kan också få marknadsföringskommunikation via e-post om de har valt att ta emot dem och kan avregistrera sig från dessa e-postmeddelanden när som helst. Vänligen se Passagen.se:s sekretesspolicy. Personuppgifter kan också samlas in och lagras av våra affärspartners som är involverade i tillhandahållandet av Passagen.se-tävlingsspel och aktiviteter som presenteras på webbplatsen.

Diverse: Genom att delta i en tävling kommer deltagarna att anses ha accepterat och vara bundna av dessa Allmänna Tävlingsvillkor och de tillämpliga Specifika Tävlingsvillkoren.

Arrangörens beslut är slutgiltiga och bindande i alla frågor som rör en tävling, och ingen korrespondens kommer att påbörjas.

Om det finns någon anledning att tro att det har skett ett brott mot dessa Allmänna Tävlingsvillkor och de tillämpliga Specifika Tävlingsvillkoren, kan Arrangören, efter eget gottfinnande, reservera rätten att utesluta dig från att delta i tävlingen. Arrangören förbehåller sig rätten att hålla, ogiltigförklara, avbryta eller ändra tävlingen där det blir nödvändigt att göra det.

Dessa Allmänna Tävlingsvillkor och de tillämpliga Specifika Tävlingsvillkoren ska tolkas och tillämpas på grundval av svensk lag och domstolarna i Sverige ska ha exklusiv behörighet.

Hör av dig för frågor om Personliga Uppgifter

Om du har frågor kring vår personuppgiftsbehandling, hör av dig till [email protected].

Konsumentportalen Passagen.se drivs av: 

 

Jean-Blaise Conne Sàrl
Organisationsuppgifter: CHE-469.842.732
Rue du Bourg 10
1095 Lutry
Lutry, Schweiz

Representationskontor i Sverige:
Jean-Blaise Conne Sàrl (Sverige)
Rörvägen 13
136 50 Haninge
Sverige
Öppettider: 10.00-17.00
Telefon: +46 8 500 249 05