ADHD och Ångest: Gabor Maté

ADHD och Ångest: Gabor Maté


I en av världens mest populära poddar, ”The Joe Rogan Experience”, samlas experter från alla möjliga områden för att utbyta idéer, tankar och insikter. I ett nyligen avsnitt fanns den framstående kanadensiska läkaren och författaren Gabor Maté som gäst. Maté, som har skrivit flera böcker om ADHD, stress, utvecklingspsykologi och missbruk, har ett särskilt intresse för barndomsutveckling och trauma, och dess långvariga effekter på fysisk och psykisk hälsa.

ADHD-diagnos: Beskrivning istället för Förklaring?

Maté är känd för att ifrågasätta etablerade uppfattningar om psykiska sjukdomar och deras orsaker. Under samtalet med Joe Rogan tog han upp ämnet ADHD, eller uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet, och förklarade varför han anser att själva diagnosen ofta misslyckas med att ge en fullständig bild av vad som verkligen pågår. Han menade att ADHD-diagnosen ofta används som en förklaring på varför en individ uppvisar vissa beteenden, som hyperaktivitet, impulsivitet och dålig koncentrationsförmåga. Men i själva verket, påpekar Maté, gör diagnosen inte mycket för att förklara varför dessa beteenden uppstår till att börja med. Detta blir en cirkelargumentation som kan hindra oss från att hitta de faktiska orsakerna till problemen.

Ångest: En Naturlig Reaktion på Världen Eller Ett Inre Problem?

Diskussionen övergick sedan till ämnet ångest, ett tillstånd som ofta anses vara ett ”sjukdomstillstånd”. Återigen har Maté en annan syn på saken. Han påpekar att ångest inte nödvändigtvis är ett tecken på en sjukdom, utan snarare ett sätt att reagera på världen omkring oss. Vårt sätt att tolka och förstå vår omgivning kan ge upphov till känslor av ångest, men det betyder inte att vi är ”sjuka”. Istället kan ångest vara en indikation på att vi behöver förändra hur vi förhåller oss till världen eller behandla oupplösta trauman från vårt förflutna.

Uppväxten och dess Inverkan på Vårt Välmående

Enligt Maté har vår uppväxt en avgörande inverkan på vår psykiska hälsa och välmående. Han tror att många psykiska problem, inklusive ADHD och ångest, kan härledas till oupplösta trauman eller stress under barndomen. När en individ inte får det emotionella stöd de behöver som barn kan det resultera i olika former av ångest, och i vissa fall ADHD, senare i livet.

Slutsats: Behovet av en Djupare Förståelse

Detta samtal mellan Joe Rogan och Gabor Maté erbjuder en fascinerande inblick i en alternativ syn på psykisk hälsa. Medan den traditionella psykiatriska modellen ser sjukdomar som ADHD och ångest som huvudsakligen biologiska eller kemiska obalanser, menar Maté att vi måste titta djupare och överväga rollen av oupplösta trauman och hur vi relaterar till vår omgivning. Genom att göra det kan vi få en bättre förståelse för dessa tillstånd, vilket i sin tur kan leda till mer effektiva behandlingsstrategier.